В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Рамков договор

Всеки регистриран търговец може да сключи рамков договор с Електроразпределение Юг по силата на чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия при съгласие на мрежовия оператор.

Рамковият договор урежда взаимоотношенията между мрежовия оператор и търговеца по отношение на:

  • реда, по който ще се извършва обменът на данни и информация във връзка с дейностите по достъп до разпределителната мрежа и/или пренос и разпределение на електрическа енергия през разпределителната мрежа за всеки обект на клиент на мрежата, с който търговецът е сключил договор за комбинирани услуги
  • реда, правата на страните и условията, при които може да се изисква и съответно да се извършва преустановяване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на клиенти по искане на търговеца,
  • реда, по който ще се фактурират и заплащат предоставените мрежови услуги на клиентите на Електроразпределение Юг, с които търговецът има сключен договор за комбинирани услуги,
  • начина за получаване на фактурите.

За сключване на Рамков договор с мрежовия оператор търговецът следва да:

  • подаде до мрежовия оператор заявление по образец, придружено с попълнени, подписани и подпечатани от негова страна Приложение №2 и Приложение №4.
  • Ако търговецът желае да добави обекти на клиенти към Рамковия договор, това може да стане от 1-во число на месеца, следващ влизането в сила на Рамковия договор, заедно със Заявлението, Приложение №2 и Приложение №4. За целта търговецът следва да представи на мрежовия оператор попълнено и оформено Приложение №5, а именно списък на обектите на клиентите, с който търговецът е сключил договор за комбинирани услуги.

Рамковият договор се изготвя и оформя с подписи и печат от страна на мрежовия оператор в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните. Договорът се изпраща на посочения в заявлението адрес за кореспонденция на Търговеца. Търговецът подписва и връща надлежно единия екземпляр от договора на мрежовия оператор, а другият екземпляр остава за самия търговец. Добавяне на обекти на клиенти към Рамковия договор е възможно през всеки един следващ месец, като следва да се има предвид, че добавянето става винаги и само от 1-во число на месеца.
 
1. За добавяне на обекти с измерване на товаров профил на използваната електрическа енергия, седем работни дни преди края на месеца, предхождащ 1-во число на месеца, от който се желае добавянето на обектите, Търговецът предоставя:

  • оригинал на оформен от него списък обектите на клиенти (по образеца на Приложение №5) със сключени договори за комбинирани услуги и приключена процедура по смяна на доставчик;

2. За добавяне на обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП), не се изисква предоставяне на документи от Търговеца. Информация за добавянето на такива обекти се формира от списъците за потвърдени смени на доставчик/координатор, които се изпращат до пазарните участници два работни дни преди началото на месеца, от който влиза в сила смяната.

На основание на получените от търговеца списък обекти на клиенти (Приложение №5) съ�� сключени договори за комбинирани услуги, мрежовият оператор определя размера на изискуемото съгласно рамковия договор обезпечение и уведомява търговеца писмено, на посочения от него в Заявлението електронен адрес за кореспонденция. Търговецът има право да избере формата на предоставяне на обезпечението:

  • чрез безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (по образец Приложение №3). Оригинал на банковата гаранция се изпраща по пощата към мрежовия оператор;
  • чрез внасяне на гаранционен депозит по посочена от мрежовия оператор банкова сметка. Изпраща се копие на платежното нареждане по електронна поща на адреса на отговорните лица от страна на ЕР Юг, посочени в т.1 от Приложение №2 към Рамковия договор.

След получаването на оригинала на банковата гаранция или след потвърждение за постъпване на сумата кат�� гаранционен депозит по посочената банкова сметка, Мрежовият оператор конфигурира билинг системата си за фактуриране на мрежовите услуги на добавяните обекти на клиенти към доставчика.
 

Обезпечение

Търговците, които са сключили договори за комбинирани услуги със своите клиенти и ще заплащат от тяхно име мрежовите услуги на мрежовия оператор, при ��ключване на Рамковия договор предоставят в полза на Електроразпределение Юг обезпечение под формата на банкова гаранция или на гаранционен депозит, което обезпечава изпълнението на задълженията им за плащане на дължимите суми.
Важна информация - изтегли

Търговци като пълномощници на клиентите

Всеки търговец може да бъде упълномощен да представлява клиента при провеждане на процедурите по регистрация на пазара пред оператора на електроразпределителната мрежа. В процедурите по регистрация на пазара ЕР Юг ще приема пълномощни, при условие че от съдържанието им е безспорно, че на упълномощеното лице са дадени права да представлява клиента в хода на конкретната процедура. Важна допълнителна информация при използване и попълване на пълномощните може да откриете ТУК.
 

ВНИМАНИЕ !!!

Считано от 01.01.2021 за добавяне на нови обекти на клиенти към Рамковите договори, ЕР Юг няма да изисква от търговците задължително предоставяне на Приложение №1 към Рамковия договор за не-СТП обекти (обекти с измерване на товаров профил) – Декларация съгласие от клиента.

ЕР Юг запазва правото си да изисква предоставяне на такава декларация само в определени ситуации, за което ще уведомява своевременно съответния търговец.  

Документи

Приложение 1 към Рамков договор

Декларация - съгласие

Приложение 2 към Рамков договор

Списък с упълномощени отговорни лица на Страните

Приложение 3 към Рамков договор

Образец на банкова гаранция

Важна информация за обезпечението

предоставяно от търговци на ел. енергия, сключили договори за комбинирани услуги със своите клиенти