В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Общи условия за ползване на интернет страницата на „Електроразпределение Юг“ и услугите, предоставяни чрез нея


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящите Общи условия за ползване на интернет страницата на „ЕР Юг и услугите, предоставяни чрез нея („Общите условия“) имат за цел да регламентират начина, по който може да се ползва интернет страницата и порталът за онлайн услуги, както и услугите, които предоставяме чрез тях.
2. Общите условия регламентират също и правилата, съгласно които се предоставя достъп до информация и документи или по силата на които могат да бъдат извършени правнообвързващи изявления и/или да възникнат, да се изменят или да се прекратят договорни отношения с ЕР Юг.
3. Поддържаният от „Електроразпределение Юг“ ЕАД портал за онлайн услуги дава възможност на Потребителите да използват различни услуги и да достъпват различни информационни ресурси във връзка и по повод взаимоотношенията с ЕР Юг, включително, но не само да поискат и получат необходимата информация за някоя от услугите, който могат да се използват чрез портала за онлайн услуги, както и да заявят ползването на съответната услуга, включително и да сключват договори с ЕР Юг, ако това се предвижда от действащото законодателство.


II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

4. В тези Общи условия и в свързаните с тях документи, понятията по-долу ще имат следното значение:
4.1.Автор на електронното изявление“ има значението по чл. 4, изречение първо от ЗЕДЕУУ;
4.2.Адресат на електронното изявление“ може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма;
4.3.Електронен документ“ има значението по чл. 3, т. 35 от „Регламент (ЕС) № 910/2014;
4.4.Електронен подпис“ има значението по на чл. 3, т. 10 от Регламент № 910/2014;
4.5.Електронна поща“ означава електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи;
4.6.Електронна препратка“ означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
4.7.Електронно изявление“ има значението по чл. 2, ал. 1 от ЗЕДЕУУ;
4.8.ЗЕДЕУУ“ означава Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, заедно с всички последващи изменения и допълнения;
4.9.Портал за онлайн услуги“ или само „Портал“ е технически и административно обособените и организирани дейности и функционалности в електронната среда, достъпна през уебсайта www.elyug.bg, в която са поставени и функционално обвързани всички електронни документи или информационен ресурс на ЕР ЮГ, с цел да се правят правнообвързващи Електронни изявления съгласно действащото законодателство, които пораждат желаните от Страните правни последици;
4.10. „Квалифициран електронен подпис“ има значението по чл. 3, т. 12 от Регламент 910/2014;
4.11.Общи условия“ са настоящите общи условия за ползване на интернет страницата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и услугите, предоставяни чрез тях, всички приложения към тях, включително и всякакви последващи изменения и допълнения;
4.12.Посредник при електронното изявление“ има значението по чл. 6, ал. 1 от ЗЕДЕУУ;
4.13.Профил“ означава потребителско име и парола за Портала, които могат да се използват за достъп до различни услуги. Профилът Ви съдържа и информация, отнасяща се за различните услуги, включително, но не само Вашите лични данни, данните на представляваното от Вас дружество и друга необходима информация. Можете по всяко време да преглеждате и актуализирате информацията в Профила си;
4.14.Потребител“ е лице, използващо услугите на ЕР Юг и което лице е извършило от свое име (лично) или в качеството си на представител на друго лице всички необходими действия за създаване на Профил;
4.15.Потребител по ЗЗП“ има значението по § 13, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите;
4.16.Регламент 910/2014“ означава Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), заедно с всички последващи изменения и допълнения;
4.17.Титуляр на електронното изявление“ има значението по чл. 4, изречение второ от ЗЕДЕУУ;
4.18.Усъвършенстван електронен подпис“ има значението по чл. 3, т. 11 от Регламент № 910/2014.


III. СТРАНИ

5. Страни по тези Общи условия („Страната“ или „Страните“) са:
5.1.ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, ЕИК:115552190, ИН по ЗДДС номер: BG115552190, със седалище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 („ЕР Юг” или „Ние“)
и
5.2. Всяко лице, което (лично или чрез свой представител) приеме тези Общи условия, в резултат на което успешно се регистрира и получи правото да ползва портала за онлайн услуги („Потребител“ или „Вие“).
6. Представителство по пълномощие
6.1. Ние сме предоставили необходимата представителна власт на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД („ЕВН ЦУ“), ЕИК: 200530627 да ни представлява пред Потребителите, съобразно възложените от ЕР Юг на ЕВН ЦУ услуги по силата на сключен между ЕР Юг и ЕВН ЦУ договор за услуги. Ето защо действията, извършени от ЕВН ЦУ, са валидни и пораждат за Вас съответните правните последици, все едно са извършени от ЕР Юг.
6.2. В случай че от страна на ЕВН ЦУ, включително и чрез определени от него ли��а, бъдат извършени действия от името на ЕР Юг без представителна власт, се прилагат предвидените от закона правила, по силата на които извършените без представителна власт действия, се смятат за потвърдени, ако ЕР Юг не се противопостави на извършените действия веднага, след като е узнало за извършването им.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ. ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА

7. Достъпът до портала за онлайн услуги се извършва след регистрация, за успешното провеждане на която е необходимо да се спазят обявените в портала инструкции. За да се регистрирате в портала за онлайн услуги трябва да сте пълнолетно лице съгласно законодателството на Република България. Ако се натъкнем на факти или обстоятелства, от които можем да направим извод, че е възможно да не сте на необходимата възраст за притежаването на Профил, Профилът Ви ще бъде деактивиран, което от своя страна може да доведе и до отказ за предоставяне на заявени от Вас услуги.
8. За да се регистрирате в Портала, е задължително да попълните електронната форма за регистрация, както и да предоставите необходимите съгласия и декларации под формата на Електронни изявления, чрез отбелязването на съответните полета и натискането на създадените за целта бутони. Освен задължителните съгласия и декларации, можете да изберете дали да отбележите и други (незадължителни за потвърждение) полета, предвидени във формуляра за регистрация и свързани с даване на съгласие за получаване на информация с различен характер, включително, но не само и за марк��тингови съобщения. С извършването на посочените Електронни изявления и записването им в нашата система те придобиват качеството на Електронни документи, които съответно пораждат правни последици, предвидени от закона и/или целени от Страните.
9. При регистрация в Портала сте длъжен да ни предоставите верни, пълни и актуални данни, и по всяко време- най-вече при заявяване на конкретна услуга или искане за предоставяне на информация, да се уверявате, че данните са актуални към момента на заявяване на услугата. В противен случай е възможно да не можем да Ви предоставим исканата информация и/или услуга. Също така нямате право да се регистрирате и/или да заявявате услуги и/или да искате информация от името на друго лице, освен ако не сте изрично упълномощен за това по предвидения от закона ред, като в този случай задължително следва да представите доказателства за наличието на надлежна представителна власт. При регистрация в Портала, както и при последващо заявяване на услуга или искане на информация, следва да попълните всички полета, обозначени като задължителни. В случай че не предоставите означените като задължителни в съответната електронна форма данни или предостави неверни данни, ние имаме право да откажем да регистрираме Вашия Профил, да откажем предоставянето на съответната услуга и/или информация, както и да прекратим или спрем поддържането на профила Ви и/или достъпа Ви до него.
10. За успешна се счита тази регистрация за ползване на портала за онлайн услуги, при която регистриращото се лице получава потребителско име и парола за достъп до портала за онлайн услуги. Избраното потребителско име и получена парола след успешна регистрация се считат за данни, идентифициращи съответния Потребител. ЕР Юг има право да поиска от Вас допълнителна информация, преди да получите достъп до портала за онлайн услуги. Моля да имате предвид, че е от изключителна важност да пазите своите потребителско име и парола в тайна и да не ги преотстъпвате на други лица.
11. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително всички или всякакви действия, извършени от което и да е лице чрез валидно потребителско име и парола – независимо как това лице се е сдобило с и е ползвало конкретно потребителско име и парола, се считат за правнообвързващи, т.е. за пораждащи правни последици по отношение на Потребителя.
12. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез неговия профил, независимо дали те са извършени от него или не. Потребителят се задължава незабавно да уведоми ЕР Юг, в случай на неправомерен достъп до профила му или вероятност за такъв, като заедно с това незабавно смени паролата си за достъп до портала за информационни услуги.
13. Когато лице, различно от Потребителя, („Трето лице“) извършва действия от негово име (например Заявява услуги и/или иска информация), Третото лице (i) декларира и гарантира, че има необходимата представителна власт да действа от името на Потребителя, (ii) при поискване или ако има такова изрично изискване се задължава да предостави информация и документация, които удостоверяват притежаваната от него или нея представителната власт, и (iii) се задължава да предостави на Потребителя цялата информация и документация, изпратена до Третото лице по повод извършените от него действия, включително и всички и всякакви документи, свързани с това. В случая по-горе, Третото лице се задължава да служи като точка за контакт в отношенията между ЕР Юг и Потребителя от чието име действа, като всяка информация и документация, изпратена до Третото лице ще се счита за надлежно изпратена и сведена до знанието на Потребителя.
14. Услугите, предоставяни от ЕР Юг, които са предмет на настоящите Общи условия, са услугите, които може да се заявяват чрез портала за онлайн услуги, включително: предоставяне на данни, необходими за изработване на задание или опорен план за разработване (промяна) на подробен устройствен план; или за провеждането на друга административна процедура и за осъществяването, на която сме задължени да предоставим информация, съгласно действащото законодателство; процедура по присъединяване на обекти на клиенти, производители и/или обекти за съхранение на електрическа енергия към нашата електроразпределителна мрежа (включително подаване, получаване и подписване на всички документи в тази връзка); предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа (включително подаване, получаване и подписване на всички документи в тази връзка); документиране на смяна на средство за търговско измерване и свързаните или констатираните със смяната факти и обстоятелства, както и всяка друга услуга, неописана по-горе, която се предлага от нас.
15. Всяко Електронно изявление на Потребителя, отправено към нас във връзка с предоставяна от ЕР Юг услуга, посредством предвидените технически функционалности на портала за онлайн услуги, е валидно извършено, има обвързващ за Страните характер и предизвиква предвидените от закона и договорните ни отношения правни последици.
16.
Страните се споразумяват, че заявяването на различни услуги се извършва чрез попълване на съответните електронни формуляри; натискането на виртуални бутони или Електронни препратки; въвеждане на различни кодове за верификация и потвърждение, които Потребителят получава на посочените от него при регистрацията Електронна поща или телефон или в Профила си.
17. В отношенията между Потребителя (включително, когато негов пълномощник прави Електронни изявления и подписва Електронни документи) и ЕР Юг, Страните се съгласяват, че въвеждането на потребителско име и парола при достъп до Профила ще представляват способ за уникално идентифициране на Потребителя като Автор на електронното изявление.
18. За избягване на всякакво съмнение Страните се съгласяват, че редът на идентифициране по чл. 16 и чл. 17 или всяко друго действие, с което се изразява волята (вкл. съгласието) на Потребителя, се счита за извършено с Електронен подпис, който има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
19. С приемане на Общите условия, Потребителят се съгласява, че заявените по реда на тези Общи условия услуги се предоставят само и единствено по електронен път, чрез използването на Портала, което включва също така всички и всякакви действия, свързани със или произтичащи като следствие от така заявените и предоставяни услуги.
20. Независимо от изложеното в чл. 19, ЕР Юг има право да уведомява Потребителя за статуса на изпълнение на дадена услуга, включително, но не само – за издаден документ, дължимо плащане и/или друго действие от страна на Потребителя по Електронна поща, чрез кратко текстово съобщение (SMS) или по друг подходящ начин.
21.
Страните се съгласяват, че Извършените от тях Електронни изявления се считат за получени, считано от момента на постъпването им в Портала.


V. ПРОМЯНА, ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПОРТАЛА. ОТГОВОРНОСТ.

22. ЕР Юг има право да променя и ограничава достъпа на Потребителя до портала за онлайн услуги, включително и начина за достъп и регистрация, по свое усмотрение, като при възможност уведомява предварително Потребителя за промените и/или ограничаването на достъпа.
23. Независимо от правата по чл. 22, ЕР Юг има право да ограничава временно функционалности или достъп до съдържанието и/или информация и/или документи, намиращи се на портала за онлайн услуги, в случаи на технически затруднения или непреодолима сила, препятстващи достъпа до или функционирането на портала за онлайн услуги.
24. В случай че Потребителят не е достъпвал Портала за период по-дълъг от една година, ЕР Юг има право без предупреждение да преустанови достъпа му до портала за онлайн услуги.
25. ЕР Юг има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до портала за онлайн услуги на:
а. Потребител, който нарушава тези Общи правила и/или други, сключени с ЕР Юг договори и/или разпространява посредством портала за онлайн услуги съобщения или прави изявления с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско или друго съдържание, което е забранено от закона или разпространението му е недопустимо съобразно общоприетите норми на морала;
б. Потребител, по отношение на който е установено или основателно може да се предположи, че нарушава законите в Република България или международни актове, по които Република България е страна, накърнява със свои действия права, причинява вреди или накърнява доброто име на ЕР Юг или на други лица, извършва действия, с които застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.
26. Ограничаването или прекратяването на достъпа на Потребителя до портала за онлайн услуги не води до изменение или прекратяване на други правни отношенията, възникнали между Страните.
27. В горните случаи ЕР Юг не носи отговорност пред Потребителя за каквито и да е вреди, независимо дали преки или косвени, които биха могли да възникнат като следствие от ограничаването, преустановяването или прекратяването на достъпа до Портала и/или промените в начина на ползването и/или в начина на достъпа до портала за онлайн услуги.
28. ЕР Юг не носи отговорност за функционалността или съдържанието на интернет страници, към които препращат връзки на портала за онлайн услуги, както и при нарушения на работоспособността или процеса на предоставяне, свързани с програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в резултат на което Потребителят не може да ползва частично или напълно портала за онлайн услуги.
29. ЕР Юг има право да поддържа архив на всяка обменена с Потребителя информация и документи (включително кореспонденция чрез Електронна поща ), в това число също и на всички негови волеизявления, направени пред ЕР Юг чрез или извън портала за онлайн услуги (включително чрез системи или методи за електронно идентифициране, използвани от ЕР Юг или лице, явяващо се Посредник при електронното изявление). В случай че възникне спор между ЕР Юг и Потребителя, архивираните данни за всяко волеизявление на Страните, информация и Електронни документи ще се разглеждат като доказателства за възникнали факти и обстоятелства в отношенията между Страните.
30. ЕР Юг не носи отговорност за осъществен достъп до портала за онлайн услуги от неоторизирани лица, по вина на Потребителя вследствие на неправилно или небрежно боравене със системата или неполагане на дължимата грижа за запазване в тайна уникалните фактори за идентификация.
31. Всяка от Страните е длъжна да обезщети другата Страна за всякакви вреди, които другата Страна е претърпяла в резултат на действия или бездействия на съответната Страна, извършени в нарушение на задълженията ѝ по тези Общи условия, освен в случаите, когато отговорността е изрично изключена от закона или по силата на Общите условия.


VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

32. Право на отказ
32.1. В случай, че Потребителят притежава и качеството на Потребител по ЗЗП, той или тя има следните права:
а. без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключен по реда на тези Общи условия договор от разстояние, като уведоми ЕР Юг, за своя отказ в писмена (включително и в електронна) форма в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора;
б. за упражняване на правото на отказ Потребителят по ЗЗП може да използва стандартния формуляр за отказ (приложение към съответния договор), или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от съответния договор;
в. при упражняване на правото на отказ ЕР Юг е длъжно да възстанови всички плащания, които е получило от Потребителя по ЗЗП по съответния договор (ако има такива), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на отказа. Ако преди упражняването на правото на отказ, Потребителят по ЗЗП е направил искане изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Потребителят по ЗЗП дължи пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено по съответния договор до момента, в който е уведомил ЕР Юг за упражняване правото си на отказ;
г. Когато Потребителят по ЗЗП желае изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, той има възможност да изрази изрично желание за това в съответния електронен формуляр в Портала;
д. Потребителят по ЗЗП е информиран и потвърждава, че, ако не изрази изрично желание изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ, за което Потребителят по ЗЗП е информиран съгласно тези Общо условия, предприемането на съответните правни и/или фактически стъпки, насочени към изпълнението на договор от страна на ЕР Юг, ще започне след изтичане на посочения 14-дневен срок за отказ.
33. Защита на лични данни
33.1. Във връзка със спазване на законодателството, регламентиращо защитата на лични данни, Страните се съгласяват, че Потребителят е предоставил на ЕР Юг за обработване своите лични данни за следните конкретни цели:
а. получаване на достъп до и да използва портала за онлайн услуги (включително цялата налична в него информация и документи);
б. отправяне искания за или сключване, изменение или прекратяване на договори;
в. предоставяне или получаване на информация, свързана с отношенията между Страните;
г. Страните се съгласяват, че личните данни ще се обработват само и единствено за целите и до степента, необходима за предоставяне на предлаганите чрез Портала услуги;
д. правните основания, въз основа на които се обработват лични данни от страна на ЕР Юг при използването на Портала предоставянето на услуги чрез него, са изпълнение на договор, изпълнение на законово задължение, съгласие и легитимен интерес;
33.2. Видовете лични данни, които ще се използват от страна на ЕР Юг в качеството му на администратор, са: имена, ЕГН, адрес, имейл, телефонен номер, клиентски номер, ИТН, подпис, IBAN, данни от пълномощни, данни от документи за собственост, консумация и др.
33.3. Потребителят има право в предвидените от закона случаи:
а. да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
б. да получи достъп до обработваните от ЕР Юг негови лични данни;
в. да поиска от ЕР Юг да коригира обработвани неточни лични данни;
г. да бъдат изтрити обработваните му лични данни („да бъде забравен“);
д. да бъде ограничено обработването на личните му данни.
33.4. В качеството си на администратор на лични данни ЕР Юг:
а. предприема необходимите технически и организационни мерки с цел защита на личните данни съгласно разпоредбите на действащото законодателство;
б. обработва предоставените му от Потребителя лични данни съгласно разпоредбите на действащото законодателство и вътрешните правила;
в. се задължава да не предоставя поверената му информация в качеството му на администратор на лични данни на други лица, освен в изрично посочени в законодателството случаи.
33.5. Трети лица, които може да са получатели на лични данни, са свързани с предмета на дейност на ЕР Юг, например:
а. доставчици на услуги, включително свързани с ЕР Юг лица: ЕР Юг може да използва услугите на доставчици, за да обработи Вашите лични данни от името на дружеството. Това обработване на данни се прави с няколко цели, като например изпращане на маркетингови материали. Доставчици на услуги ще бъдат обвързани от правила за защита на личните данни и няма да могат да обработват Вашите лични данни за други цели, освен за тези, за които съществува законово основание.
б. доставчици на платежни услуги и други финансови институции: когато се изисква обработване на направено от Вас плащане, включително, когато трябва да Ви се възстановят платени суми;
в. компетентни органи: ЕР Юг разкрива лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да се разкрият лични данни на компетентните органи, за да се защитят права на дружеството или правата на трети лица.
33.6. Срок за съхранение на данни: при съхраняване на лични данни ЕР Юг спазва регламентираните от приложимото законодателство срокове, а за случаите, в които няма определени срокове, определяме такива, като се ръководим от необходимостта и целите на събраните данни.
33.7. Право на жалба до надзорен орган: ако считате, че обработването на Вашите лични данни, се прави в нарушение на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.
33.8. Пълната информация относно обработването на личните данни на Клиентите е налична в оповестените в портала за онлайн услуги политики за поверителност на ЕР Юг, Декларацията за поверителност на ЕВН ЦУ, както и във всяко място за обслужване на клиенти.
34. Декларации и изявления
34.1. С приемането на тези Общи условия Страните декларират, потвърждават и се съгласяват, че:
а. тези Общи условия обвързват и са валидни по отношение на всяко правно действие и във всички правни отношения с тях, които възникват, изменят се или се прекратяват чрез Портала.
б. всяко Електронно изявление, извършено от Страните, е правно валидно и обвързващо в отношенията между тях, това се отнася и до всяко изрично съгласие или съгласие, дадено с конклудентни действия (когато такова е допустимо от закон), предоставено от Потребител чрез портала за онлайн услуги, независимо от начина на изразяването му;
в. всеки положен от Клиента електронен подпис, независимо от вида му (обикновен, Усъвършенстван електронен подпис или Квалифициран електронен подпис) е с правна сила, равностойна на тази на саморъчния подпис.
г. всяко ползване на Електронна препратка, която функционално и/или логически е предвидена или се използва от Страните, с цел да доведе до възникване на, изменение или прекратяване на правни отношения (включително, но не само, договорни), между тях, се счита за валидно извършено и обвързващо правно действие в отношенията между Страните и техни представители, годно да породи съответни на извършеното действие правни последици.
35. Изменение на Общите условия
35.1. ЕР Юг има право едностранно да изменя тези Общи условия, включително всякакви приложения към тях и друга информация и/или документи от портала за онлайн услуги. Също така си запазваме правото да предлагаме нови услуги чрез Портала и да прекратяваме предлагането на вече съществуващи услуги по наше усмотрение, без да засягаме права, които имате по закон.
35.2. Промените по чл. 35.1 влизат в сила от датата на публикуването им или от друга дата, изрично посочена от нас, като винаги, когато това е възможно, ще се стремим да Ви уведомяваме предварително за такива промени.
35.3. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или неприложима, валидността на останалите разпоредби остава незасегната. Недействителната или неприложима разпоредба се заменя с валидна и приложима законова разпоредба, която в най-голяма степен отговаря на желания икономически резултат от недействителната или неприложима клауза

36. Интелектуална собственост
36.1. Използването на обекти на интелектуалната собственост от страна на Потребителя, намиращи се на портала за онлайн услуги, е забранено, а предоставянето на права за ползване може да стане само по предвидения от закона ред.
36.2. ЕР Юг предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване на функционалности, информация или документи, съдържащи се на портала за онлайн услуги.
37. Приложимо право и разрешаване на спорове
37.1. За всички неуредени от тези Общи условия въпроси се прилага законодателството на Република България.
37.2. Всички споровете, възникнали между Страните, се решават чрез преговори, като всяка от Страните има право да предложи алтернативни способи за решаване на конкретен спор (включително чрез медиация), а в случай че при преговорите не се постигне споразумение, спорът се отнася за решаване до компетентния български съд.


Настоящите Общи условия влизат в сила от 0:00 часа на 27.11.2023 г.


Внимание: За да използва услугите, Клиентът-потребител на Портала следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.