You are using an old version of the browser so unexpected errors are possible when browsing this site. For the proper running of the site please update your browser.
The web site elyug.bg uses cookies in order to improve your browsing experience. By continuing to use the web site you agree with the use of cookies. Further information about cookies and how to refuse them is available here
EVN Bulgaria


Платформа на ЕР Юг за прединвестиционно проучване за ВЕИ

Дългосрочното изпълнение на политиката в областта на възобновяемата енергия се осигурява от националното законодателство в рамка, която отразява и напълно въвежда изискванията, определени от Европейския парламент и Съвета по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ). На страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие се поддържа Географска информационна система за възобновяемите източници в България, на която е показан изграденият капацитет от инсталации за възобновяема енергия по региони. Картата е достъпна на следния електронен адрес https://portal.seea.government.bg/bg/Map.

В помощ на инвеститорите „Електроразпределение Юг“ ЕАД предоставя платформа, която дава възможност за прединвестиционно проучване за териториалното разпределение на наличния технически потенциал за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяемите източници на територията на Южен централен и Югоизточен район на Република България, при отчитане на плановете за развитие на електропреносната и електроразпределителната мрежа и идентифициране на технологични ограничения.

Изберете област

Област
„Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.
Close

Забележка: Последна актуализация към: 11.06.2024